Đời là cõi tạm – Kinh Tăng Chi Bộ

Ngày xửa ngày xưa, nầy các Tỳ Kheo, có vị thầy tu tên là Araka, người mà không còn ham muốn nhục dục. Ông có hàng trăm đệ tử, và đây là giáo lý mà ông đã dạy cho họ:

Đời Là Cõi Tạm, Kinh Tăng Chi Bộ

Đời Là Cõi Tạm, Kinh Tăng Chi Bộ Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến (Life’s Brevity, Anguttara Nikaya Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi - Source: www.bps.lk)

Bài xem nhiều