Trang chủ Ban Biên tập

Ban Biên tập

Chịu trách nhiệm chung:
Hòa thượng Thích Hải Ấn ([email protected])
Hòa thượng Thích Quang Nhuận ([email protected])

Chịu trách nhiệm nội dung:
Hòa thượng Thích Quán Chơn ([email protected])

-TT.Thích Kiên Tuệ

-Thích Không Nhiên

-Thích Pháp Quang

Thư ký: 

Thích Không Nhiên

– Thích Pháp Quang ([email protected])

Biên Tập:

–  Thích Pháp Quang
– Thích Ngộ Tùng ([email protected])
– Thích Thiện Chánh ([email protected])
– Thích Pháp Trí ([email protected], [email protected])

– Thích Pháp Hạnh ([email protected])
– Lê Quang Thái ([email protected])
– Cao Huy Hóa ([email protected]

Tin tức – Bài vở:

– Thích Ngộ Tùng
– Thích Thiện Chánh

– Thích Pháp Quang
– Thích Pháp Trí

– Thích Pháp Hạnh

– Thích Nữ Tuệ Ngọc ([email protected])

Vi tính -Tập hợp tư liệu:
– Thích Nữ Tuệ Châu ([email protected])
– Thích Nữ Tuệ Ngọc ([email protected])
– Thích Nữ Tuệ Minh ([email protected])

Quản trị website-Thích Pháp Quang