Trang chủ Phật học THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK -SÁCH PHẬT HỌC

THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK -SÁCH PHẬT HỌC

635
0
THƯ VIỆN LƯU TRỮ EBOOK TAM TẠNG KINH ĐIỂN
SÁCH PHẬT HỌC
TẠNG KINH NAM TRUYỀN TẠNG KINH BẮC TRUYỀN TẠNG LUẬT TẠNG VÔ TỶ PHÁP
SÁCH PHẬT HỌC

HÒA THƯỢNG NARADA MAHA THERA
Đức Phật và Phật Pháp
The Buddha and His Teachings
Phat Giao Yeu Luoc – Song Ngữ Việt Anh
Vài nhận xét về Phật giáo-Narada Maha Thera
Tái Sanh-Narada Maha Thera
Phật giáo-Một sự nghiệp tinh thần của người Việt Nam-Narada Maha Thera
Pháp cú kinh diễn giải – Narada Maha Thera
Nghiệp Báo-Nguồn Gốc của Nghiệp – Narada Maha Tera
Nghiệp báo và tái sanh-Narada Maha Thera
Luân Lý-Narada Maha Thera
Tứ Vô Lượng Tâm – Narada Maha Thera
Những Bước Thăng Trầm – Nrada Maha Thera
TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 1 Tam Bảo
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 2 Quy Y Tam Bảo
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 3 Pháp Hành Giới
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 4 Nghiệp và Quả của Nghiệp
Nền Tảng Phật Giáo Quyển Quyển 5 Phước Thiện
Nền Tảng Phật Giáo Quyển Quyển 6 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1
Nền Tảng Phật Giáo Quyển Quyển 7 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 2
Nền Tảng Phật Giáo Quyển Quyển 8 Pháp-hạnh ba-la-mật 3,
Nền Tảng Phật Giáo Quyển Quyển 9 Pháp Hành Thiền Định
Nền Tảng Phật Giáo Quyển Quyển 10 Pháp Hành Thiền Tuệ
Ebook Quyển Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Tỳ Khưu Hộ Pháp
Ebook Quyển Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp
Ebook Quyển Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp
Ebook Quyển Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người – Tỳ Khưu Hộ Pháp
Ebook Quyển Kinh Chuyển Pháp Luân – Tỳ Khưu Hộ Pháp
Con Đường Thoát Khổ
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG
Vòng Tử Sinh Luân-Hồi.
Tứ Diệu Đế
Triết Lý Về Nghiệp
Thập Độ 2
Thập Độ 1
Thanh Tịnh Kinh
Phật Ngôn
Phật Giáo Chính Lời Phật Thuyết
Pháp Trích Yếu Trong Thanh Tịnh Đạo
Pháp Nhẫn-Nại
Pháp Chánh Định
Nhựt Hành
Nguyện Vọng Cao Nhất của Con Người
Nền Tảng Phật Giáo
Luật Xuất Gia Tóm Tắt
Lễ Bái Tam Bảo
Kinh Tụng
Kinh Chuyển-Pháp-Luân
Cư Sĩ Vấn Đáp
Chú Giải Bổn Sanh Kinh
Cấp Cô Độc
Bát Thánh Đạo
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ
SÁCH PHỔ THÔNG
Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc
Vài Nét Chính Luân Lý Phật Giáo Dần Khởi
Ý Nghĩa Tượng Phật Thích Ca
Trách Nhiệm Của Người Phật Tử Tại Gia
Vài Vấn Đề Phật Pháp
Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc
Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát
Vài Nét Chính Về Luân Lý Phật Giáo
Bước Đầu Học Phật
Cành Lá Vô Ưu
Những Cảm Hứng Tùy Cảnh (Thơ)
Học Phật Bằng Cách Nào
Nhặt Lá Bồ Đề tập 1
Nhặt Lá Bồ Đề tập 2
Nhặt Lá Bồ Đề tập 3
Tu Là Chuyển Nghiệp
Đâu Là Chân Hạnh Phúc
Phật Pháp Xây Dựng Thế Gian
Xuân Trong Cửa Thiền tập 1, 2, 3
Xuân Trong Cửa Thiền tập 4
Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả
Hoa Vô Ưu tập 1
Hoa Vô Ưu tập 2
Hoa Vô Ưu tập 3
Hoa Vô Ưu tập 4
Hoa Vô Ưu tập 5
Hoa Vô Ưu tập 6
Hoa Vô Ưu tập 7
Hoa Vô Ưu tập 8
Hoa Vô Ưu tập 9
Hoa Vô Ưu tập 10
Nguồn An Lạc
II. KINH 
Lăng Già Tâm Ấn
Thắng Man
Thập Thiện
Đại Thừa Cây Lúa
Bát Nhã giảng giải
Kim Cang giảng giải
Bát Đại Nhơn Giác giảng giải
Thập Thiện giảng giải
Bát Nhã Trực Giải
Duy Ma Cật Giảng giải
Pháp Hoa giảng giải
Thủ Lăng Nghiêm giảng giải
Tại sao tu Thiền
Phật Pháp Thiết Thực
III. LUẬN 
Tham Thiền Yếu Chỉ
Thiền Quan Sách Tấn
Thiền Môn Khẩu Quyết
Nguồn Thiền
Luận Tối Thượng Thừa
Thiền Căn Bản (Tập sách này gồm có 3 quyển:)
Tọa Thiền Tam Muội của Samgharakasa
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán của Đại sư Trí Khải
Lục Diệu Pháp Môn của Đại sư Trí Khải
Thiền Đốn Ngộ (Tập sách này gồm co 4 quyển:)
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập của Thiền sư Huyền Giác
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn của Đại sư Tuệ Hải
Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ của Thạch Thành Kim
Tham Thiền Yếu Chỉ của Hòa thượng Hư Vân
Toạ Thiền Dụng Tâm Ký
Nhị Môn Luận
Bích Nham Lục
Nguồn Thiền giảng giải
Pháp Bảo Đàn giảng giải
Qui sơn cảnh sách
Tranh chăn trâu
Tịín Tâm Minh Giảng giải
Sáu cửa Vào Động Thiếu Thất Giảng Giải
Tu Dừng , Chuyển và Sạch Nghiệp
Tu Là Chuyển Nghiệp
Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương
Thiền Sư Thần Hội giảng giải
Lâm Tế Ngữ Lục
Kiến Tánh Thành Phật
IV. SỬ 
33 vị Tổ Ấn Hoa
Thiền Sư Ni
Thiền Sư Trung Hoa tập 1
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 3
THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
Trên Con Đường Thiền Tông
Ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi
Trọn Một Đời Tôi
Thiền Sư Việt Nam
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng – Thiền Sư Đời Lý giảng giải
Tham Thiền Yếu Chỉ
Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn Trâu
Khóa Hư Lục giảng giải
Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải
Thánh Đăng lục giảng giải
Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải
Kiến Tánh Thành Phật giảng giải
Hương Hải Thiền Sư giảng giải
Bát Nhã trực giải
Pháp Hoa đề cương
Bước Đầu Học Phật (Thích Thanh Từ)
Phụng Hoàng Cảnh Sách Tập 1
Phụng Hoàng Cảnh Sách Tập 2
Phụng Hoàng Cảnh Sách Tập 3
Phụng Hoàng Cảnh Sách Tập 4
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT HẠNH
Công Án Của Trần Thái Tông
Am Mây Ngủ
An Lạc Từng Bước Chân
An Trú Trong Hiện Tại
Bàn Tay Cũng Là Hoa
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia
Bông Hồng Cài Áo
Bước Tới Thảnh Thơi
Bụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm Thức
Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người Trẻ
Cho Đất Nước Đi Lên
Cho Đất Nước Mở Ra
Con Đã Có Đường Đi
Con Đường Chuyển Hóa
Con Sử Tử Vàng Của Thầy Pháp Tạng
Cửa Tùng Đôi Cánh Gài 
Đạo Bụt Nguyên Chất
Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày
Đạo Phật Của Tuổi Trẻ
Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
Đạo Phật Hiện Đại Hóa
Đạo Phật Ngày Nay
Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
Để Có Một Tương Lai
Để Hiểu Đạo Phật
Đường Xưa Mây Trắng
Duy Biểu Học
Giận
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Hạnh Phúc Mộng Và Thực
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hơi Thở Nuôi Dưỡng Và Trị Liệu
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hương Vị Của Đất
Im Lặng Sấm Sét Kinh Người Bắt Rắn
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Kinh Kim Cương – Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Kinh Người Áo Trắng
Kinh Pháp Ấn
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Nẻo Vào Thiền Học
Nẻo Về Của Ý
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn
Người Vô Sự
Nhật Tụng Thiền Môn
Nói Với Tuổi Hai Mươi
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Quyền Lực Đích Thực
Sám Pháp Địa Xúc
Sen Búp Từng Cánh Hé
Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sống Chung An Lạc
Sự Tích Quan Âm Hương Tích
Sự Tích Quan Âm Thị Kính
Thả Một Bè Lau
Thiền – Chất Liệu Nuôi Dưỡng Và Chuyển Hóa
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Sư Tăng Hội
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiết Lập Tịnh Độ
Thơ Từng Ôm Và Mặt Trời Từng Hạt
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tình Người
Tố Thiều Lan
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Mặt Trời
Truyện Kiều Văn Xuôi Dành Cho Người Trẻ
Từng Bước Nở Văn Sen
Tùng Bưởi Hồng
Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tý – Chiếc Lá Ổi Non, Cây Tre Triệu Đốt
Ước Hẹn Với Sự Sống
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Vương Quốc Của Những Người Khùng 
Đập Vỡ Vỏ Hồng Đào
HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT QUANG
Chơn Tâm Trực Thuyết
Cõi Thiền
Động Sơn Ngữ Lục
Hiếu Hạnh Trong Đạo Phật
Hoa Thiền
Hương Thiền
Luận Tọa Thiền
Luật Phật Thừa Tông Yếu
Mười Điều Biện Ma
Nếp Thiền
Qui Sơn Ngữ Lục
Sơn Cư Bách Vịnh
Sống Thiền
Suối Thiền
Tâm Thiền
Thơ Mây
Tích Truyện Pháp Cú
Thiền Viện Trúc Lâm
Viên Châu Ngưỡng Sơn
Vườn Thiền
Xuân Nhật
NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG
A Hàm – Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não – Tập 1
A Hàm – Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não – Tập 2
Ban Mai Xứ Ấn – Tập I (PDF)
Ban Mai Xứ Ấn – Tập II (PDF)
Ban Mai Xứ Ấn Tập III (PDF)
Bồ Tát và Tánh Không (PDF)
Hoa Tuyết Milwaukee (PDF)
Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm (PDF)
Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Tập 1
Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Tập 2
Nữ Tu và Tù Nhân – Tập I (PDF)
Nữ Tu và Tù Nhân – Tập II (PDF)
Quan Âm Quảng Trần (PDF)  
Quy Y Tam Bảo và Năm Giới (PDF)
Sen Nở Chốn Tử Tù (PDF)
Vòng Luân Hồi (PDF)
Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo (PDF)
Xá Lợi của Đức Phật (PDF)
NI SƯ THÍCH NỮ HẠNH HUỆ
Xuất Gia – Hoàn Gia và Tại Gia
Tuổi Thơ và Đường Trở Về
Tranh Thiền
Tín Tâm Minh
Tinh Tấn
Thiền Định
Ta Là Ai
Sống Và Chết
Phẩm Phổ Môn
Nhẫn Nhục
Ngữ Ngôn Thiền
Một Tiếng Hét

Mầu Rêu Cỏ
Lắng Nghe
Không Có Sông Nào
Hỷ Xả
Hãy Sống Cho Hăng Say
Giáo Huấn Điển Tọa
Duy Ma Hiện Bệnh
Chuyện Mùa Xuân
Chiếc Bè Chánh Pháp
Chiếc Áo Cũ
Chân Không
Cha Mẹ Chân Thật
Cây Gậy Thiền
Cầu An
Bạch Ẩn Thiền Định Ca
100 Ngày Độc Cư
TT. THÍCH PHƯỚC THÁI
100 Câu hỏi Phật Pháp – Tập 1
100 Câu hỏi Phật pháp – Tập 2
Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải
Kinh Pháp Cú – Tập 1
Kinh Pháp Cú – Tập 2
Kinh Pháp Cú – Tập 3
Kinh Pháp Cú – Tập 4
Kinh Pháp Cú Song Ngữ chú giải Tập 1
Kinh Pháp Cú Song Ngữ chú giải Tập 2
Mông Sơn Thí Thục Yếu Giải
Tam Quy và Ngũ Giới & 10 Điều Tâm Niệm Của Người Niệm Phật
THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ SIÊU
Ý Tình Thân – Thích Trí Siêu
Vô Ngã-Thích Trí Siêu
Tâm và Ta-Thích Trí Siêu
Đạo Gì – Thích Trí Siêu
Dòng đời vô tận
Oan gia

THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT TỪ

1. Thế giới Cực Lạc(link is external). Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. 142.
2. Chết đi về đâu(link is external). Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. 126.
3. Cẩm nang viết khảo luận, luận văn & luận án(link is external). Sài gòn: NXB TP. HCM. 2003, tr. 200.
4. Tìm hiểu Kinh bốn mươi hai chương(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 499.
5. Phương trời thong dong(link is external). Sài gòn: NXB Phương Đông. 2010, tr. 87.
6. Chuyển hoá cảm xúc(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại. 2010, tr. 112.
7. Hiểu thương và tuỳ hỷ(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 174.
8. Khủng hoảng tài chánh toàn cầu qua cái nhìn Phật giáo(link is external).
9. Không có kẻ thù(link is external). Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 121.
10. Chuyển hóa sân hận(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 180.
11. Đối diện cái chết(link is external). Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 169.
12. Quay đầu là bờ(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 202.
13. Hạnh phúc giữa đời thường(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194.
14. Con đường an vui(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 168.
15. Hạnh phúc trong tầm tay(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 149.
16. Đôi dép: Triết lý về hạnh phúc hôn nhân(link is external).
17. Phật giáo và thời đại(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 171.
18. Hạnh phúc tuổi già(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 130.
19. Sống vui sống khỏe(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 124.
20. 10 điều tâm niệm(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 128.
21. 14 điều Phật dạy(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 117.
22. Con đường chuyển hóa: Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống
23. Tám điều giác ngộ: Ứng dụng Kinh bát đại nhân giác trong cuộc sống
24. Tinh hoa trí tuệ: Ứng dụng Bát-nhã tâm kinh trong cuộc sống
25. Để gió cuốn đi: Các nhạc khúc nuôi lớn lòng vị tha
26. Đừng vì tiền phụ nghĩa, quên tình
27. Chùa Ấn Quang: Danh thắng và Di tích lịch sử
28. 100 điều đạo đức tại gia và Nghi thức quy y Tam Bảo
29. Gia đình xã hội và tâm linh: Ứng dụng Kinh Thiện Sanh trong cuộc sống
30. 423 lời vàng của Phật (Kinh Pháp Cú)
31. Cẩm nang thực tập chánh niệm và khuyến tu
32. Chìa khóa hạnh phúc gia đình
33. Chính Niệm trong đời sống hằng ngày
34. Chánh niệm trong từng cử chỉỨng dụng Tỳ-ni nhật dụng trong cuộc sống.
35. Chữ hiếu trong đạo Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 96.
36. Chuyển hóa sáu nghiệp giác quan. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 196.
37. Đối thoại triết học giữa nhà vua và nhà sưỨng dụng Kinh Na-tiên trong cuộc sống.
38. Mê tín chánh tín. Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2013, tr. 258.
39. Nghệ thuật ứng xử: Ứng dụng Kinh Hiền Nhân trong quản trị và giao tiếp
40. Sổ tay sinh hoạt giới trẻ. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013.
41. Phê bình “Ký sự hành hương đất Phật của Phan Thiết” (CA: Giao Điểm, 2000)
42. Từ điển Phật học Huệ Quang (thư ký biên tập, 1991-1994)
43. Tạp chí Tư tưởng Phật giáo (chủ biên, Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 1991).
44. Tập thơ “Ngược dòng thế giới” (link is external)(Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2002)
45. Tập thơ “Hành trang tặng đời”(link is external) (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2002)
46. Tập thơ “Từng buớc thảnh thơi”(link is external) (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2003)
47. Tập thơ “Một cõi đi về” (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2003)
48. Nghệ thuật sống(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2017, tr. 220.
49. Đạo Phật pháp môn và đạo Phật nguyên chất
50. Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền
51. 40 đề mục thiền định(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 70.
52. Thiền Vipassana: Bốn nền tảng chánh niệm (Phân tích kinh Tứ niện xứ).
53. Cẩm nang tu học Đạo Phật Ngày Nay
54. Chết không phải là hết. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 228.
55. Sổ tay hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal. Sài Gòn: NXB Hồng Đức,2018, tr. 194.
56. Theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr.
57. Di sản Đại sư Trí Quang để lại cho Việt Nam. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 220.
58. Thanh quy dành cho người tại gia. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 76.
59. Thanh quy dành cho người xuất gia. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 68.
60. Sổ tay Đại lễ Vesak LHQ 2019(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019
61. Em làm con ngoan trò giỏi. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.
1. Kinh tụng hằng ngày(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 1994, 2005, tr. xxxii + 992.
2. Nghi thức tụng niệm(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. xx + 390.
3. Kinh Địa Tạng(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2008, tr. 154.
4. Kinh lời dạy cuối cùng của đức Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 62.
5. Nghi thức thập chú(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 30.
6. Kinh Vu-lan báo hiếu
7. Nghi thức Phật đản(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 48.
8. Nghi thức Sám-hối(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 52.
9. Kinh Phổ Môn(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 32.
10. Kinh Dược Sư(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 36.
11. Kinh A Di Đà(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 34.
12. Kinh từ tâm và phước đức(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 42.
13. Nghi thức xuất gia(link is external). Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20.
14. Nghi thức lễ thành hôn(link is external). Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20.
15Nghi thức quy y Tam Bảo(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 28.
16. Nghi thức phóng sanh(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 10.
17. Nghi thức chúc Tết nguyên đán(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 24.
18. Nghi thức an vị Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 19.
19. Nghi thức hô chuông(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 22.
20. Kinh Phật cho người mới bắt đầu(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 124.
21. Kinh Phật cho người tại gia(link is external). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2014, tr.960.
22. Kinh Phật về đạo đức và xã hội(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019., tr. 418.
23. Kinh Phật về thiền và chuyển hóa(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019., tr. 242.
24. Kinh Phật căn bản(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 188
25. Nghi thức hộ niệm cầu an(link is external). Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 194.
26. Nghi thức tưởng niệm đức Phật(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019, tr. 96.
27. Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà
28. Nghi thức Khuyến tu(link is external). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2017, tr. 135.
29. Nghi thức cầu an trong mùa đại dịch COVID-19(link is external). 2020, tr. 50.
1. Lãnh đạo chính niệm và hòa bình(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.
2. Gia đình hòa hợp và xã hội bền vững(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.
3. Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức(link is external). Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.
4. Quan điểm Phật giáo về công nghiệp 4.0 và môi trường bền vững
5. Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển
6. Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới(link is external). NXB. Hồng Đức, 2019.
7. Giáo dục đạo đức Phật giáo trong trường học và xã hội(link is external). NXB. Hồng Đức, 2019.
8. Giáo dục Phật giáo: Bản chất, phương pháp và giá trị(link is external)NXB. Hồng Đức, 2019.
9. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: Sự hình thành và phát triển. NXB. Hồng Đức, 2019.
10. Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển
11. Phật giáo vùng Nam bộ trong thế kỷ XX
12. Các hệ phái Phật giáo và tôn giáo mới tại vùng Nam bộ
13. Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ
14. Phật giáo các tỉnh và thành phố tại vùng Nam bộ

CƯ SĨ CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN

Truyền Tâm Pháp Yếu – Chánh Trí
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật – Chánh Trí
Triết Học Tôn Giáo An Độ – Chánh Trí
Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh – Chánh Trí
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh – Chánh Trí
Phật Học Dị Giải – Chánh Trí
Phật Giáo Việt Nam – Chánh Trí

Phật Giáo Sử Đông Nam á – Chánh Trí
Những Quan Điểm Khác Nhau Trong Đạo Phật – Chánh Trí
Một Đời Sống Vị Tha – Chánh Trí
Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Chánh Trí
Khảo Cứu Về Mật Tông – Chánh Trí
Khảo Cứu Tịnh Độ Tông – Chánh Trí
Hải Ngoại Ký Sự – Chánh Trí
Đia Tạng Mật Nghĩa – Chánh Trí
Bát Nhã Tâm Kinh Việt Giải – Chánh Trí
CƯ SĨ THIỆN PHÚC

Ai tạo nghiệp? Who creates karmas? (sách song ngữ)

Ai Trói Mình? (Song ngữ Vietnamese-English)

Ăn chay hay ăn thịt? (song ngữ Vietnamese-English)

Ba La Mật | Paramitas (Sách song ngữ PDF)

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo | Thirty-seven Limbs Of Enlightenment (sách song ngữ PDF)

Bậc Thạc Đức Tôn Giáo Đất Phương Nam (Sách song ngữ PDF)

Bát Nhã & Tánh Không | Prajna & Emptiness (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

Bát Thánh Đạo | The Eightfold Noble Path (Song ngữ) sách PDF

Bồ Đề Tâm | Bodhicitta (song ngữ) sách PDF

Bốn Chân Lý Cao Thượng (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Bốn Tâm Vô Lượng – Four Immeasurable Minds (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Căn-cảnh-thức | Faculties-views-consciousnesses (Sách song ngữ PDF)

Chư Thiền Đức Ấn Độ thời Sơ Kỳ và Trung Hoa đến Thời Lâm Tế Nghĩa Huyền Tập 1 (song ngữ Việt-Anh)

Chư Thiền Đức Nhật Bản Tập 3 (song ngữ Việt-Anh)

Chư Thiền Đức Trung Hoa sau Lâm Tế Nghĩa Huyền Tập 2 (song ngữ Việt-Anh)

Chư Thiền Đức Việt Nam, Triều Tiên, Tây Tạng và… Tập 4 (song ngữ Việt-Anh)

Chúng Sanh – Sentient Beings (song Ngữ Việt – Anh)

Chúng ta buông bỏ cái gì? What do we let go? (sách song ngữ)

Chúng ta cùng học cùng tu Tập 1 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Chúng ta cùng học cùng tu Tập 2 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Cốt Lõi Đạo Phật Tập 1 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Cốt Lõi Đạo Phật Tập 2 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Đạo Phật An Lạc Và Tỉnh Thức

Đạo Phật Trong Đời Sống

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 1

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 2

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 3

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 4

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 5

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 6

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 7

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 8

Đạo Phật Trong Đời Sống Tập 9

Đạo Phật Trong Đời Sống Tp 10

Đất Phương Nam Tập 1 & 2

Dinh Long Hồ Ngày Ấy & Bây Giờ (Sách PDF)

Đức Phật của chúng ta | Our Buddha (sách song ngữ)

Đường lên Phật | the path leading to Buddhahood (song ngữ)

Ebook PDF song ngữ của Cư sĩ Thiện Phúc

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam (Song ngữ)

Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Giới – Định – Huệ (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Hạnh Phúc Đến Từ Bạn (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Hành Trình Hướng Đến Niết Bàn (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Hào Kiệt Đất Phương Nam

Hãy Để Những Đóa Hoa Vô Ưu Luôn Nở Trong Ta

Hiếu Hạnh (sách PDF)

Hôn Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo – Thiện Phúc

Hương Thiền Trong Đời Sống (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Không Dính Mắc

Không Sát Sanh (Song Ngữ Việt – Anh)

Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Ma chướng & thử thách trong đời sống (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Một Đời Mẹ Trao

Một Thoáng Nam Kỳ Lục Tỉnh

Mưa Pháp Trong Vườn Nai (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Mười Phương Phật Pháp Tăng (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Ngũ Uẩn (sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Người Tại Gia | Lay People (song ngữ)

Nhân Duyên Quả (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Nhân Quả – Cause and Effect (Song ngữ Việt Anh)

Nhớ Thầy

Nhơn Quả – Cause & Effect

Nhơn Quả Trong Đạo Phật

Những Cỗ Xe Phật Giáo (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

Những Đóa Hoa Vô Ưu – The Sorrowless Flowers – Tâp I

Những Đóa Hoa Vô Ưu – The Sorrowless Flowers – Tâp Ii

Những Đóa Hoa Vô Ưu – The Sorrowless Flowers – Tâp Iii

Những Pháp Ấn Cốt Lõi (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Niệm Phật căn bản cho người tại gia Tập 1 và 2

Phàm Tâm Thánh Tâm (sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Pháp Vũ Thi Thành (Sách song ngữ Vietnnamese-English PDF)

Phật Đản Sanh

Phật Giáo Nhìn Một Thoáng (Buddhism At A Glance) Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Phật Giáo Yếu Luận Tập 2 (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

Phật Giáo Yếu Luận Tập I (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

Phật Giáo Yếu Lược Tập 1 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Phật Giáo Yếu Lược Tập 2 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines) Việt – Anh Volume I

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines) Việt – Anh Volume Ii

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines) Việt – Anh Volume Iii

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines) Việt – Anh Volume Iv

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines) Việt – Anh Volume V

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines) Việt – Anh Volume Vi

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines) Việt – Anh Volume Vii

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines) Việt – Anh Volume Viii

Phước-huệ Song Tu Tập 1 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Phước-huệ Song Tu Tập 2 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Qua Bờ Bên Kia | To Reach The Other Shore (sách song ngữ)

Sáu Nẻo Đường Trần & Bốn Đường Lên Thánh (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Sáu nẻo luân hồi | Six paths in the samsara (Sách song ngữ PDF)

Sơ Lược Kinh-luật-luận Phật Giáo (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

Sống Tỉnh Thức- An Lạc Và Hạnh Phúc (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Tài Sản Không Thể Nghĩ Bàn & Không Bao Giờ Mất Của Người Con Phật Theo Quan Điểm Phật Giáo

Tại sao chúng ta lại sanh ra dưới một vì sao xấu

Tam Bảo (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

Theo Chân Bồ Tát (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Theo Chân Bồ Tát Tập 2 (sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Thiền Lâm Bảo Thoại – Precious Dialogues In Zen Forests (song ngữ)

Thiền Quán Trong Phật Giáo

Thiền Sư – Zen Masters

Thiền Tập Cho Người Tại Gia | Meditation Practices For Lay People (PDF)

Thiền trong Đạo Phật Tập 2 song ngữ Việt Anh

Thiền trong Đạo Phật Tập 3 song ngữ Việt Anh

Thiền trong Đạo Phật Tập I song ngữ Việt Anh

Thiền Trong Đời Sống – Zen In Life

Thiền Trong Đời Sống | Zen in Life (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

Thiên Trúc Tiểu Du Ký – Thiện Phúc

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc

Tự Điển Phật Học Thiện Phúc

Tự Điển Phật Học Thiện Phúc

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc Việt Anh và Anh Việt (PDF)

Từ Điển Thiền & Thuật Ngữ Phật Giáo Việt Anh, Anh Việt

Túy sanh mộng tử hay an lạc tỉnh thức ?

Về Miền Tây

BUDDHIST DICTIONARY
VIETNAMESE-ENGLISH VIET-ANH

Vietnamese—English Việt—Anh Volume I (A to Đ)
Vietnamese—English Việt—Anh Volume I (E to H)
Vietnamese—English Việt—Anh Volume II (I to M)
Vietnamese—English Việt—Anh Volume II (M to N)
Vietnamese—English Việt—Anh Volume II (N to NH)
Vietnamese—English Việt—Anh Volume III (O to S)
Vietnamese—English Việt—Anh Volume III (TA to TO)
Vietnamese—English Việt—Anh Volume IV (TH to Y)
Vietnamese—English Việt—Anh Volume IV (TU to TY)
English—Vietnamese Anh—Việt Volume V (A to Z)
Sanskrit—Vietnamese Phạn—Việt Volume V (A to Y)
Phụ Lục—Appendices Volume VI

BUDDHIST DICTIONARY
ENGLISH-VIETNAMESE ANH-VIET

English—Vietnamese Anh—Việt Volume I (A-B)  
English—Vietnamese Anh—Việt Volume II (C-D)
English—Vietnamese Anh—Việt Volume III (E-F)
English—Vietnamese Anh—Việt Volume IV (G-K)
English—Vietnamese Anh—Việt Volume IX (TH-TZ)  
English—Vietnamese Anh—Việt Volume V (L-N)
English—Vietnamese Anh—Việt Volume VI (O-R)
English—Vietnamese Anh—Việt Volume VII (S)  
English—Vietnamese Anh—Việt Volume VIII (TA-TE)
English—Vietnamese Anh—Việt Volume X (U-Z)

TỪ ĐIỂN THIỀN & THUẬT NGỮ PHẬT GIÁO
DICTIONARY OF ZEN & BUDDHIST TERMS
VIỆT – ANH
VIETNAMESE – ENGLISH

Volume One: Việt-Anh từ A đến B—Vietnamese-English from A to B

Volume Two: Việt-Anh Mẫu Tự C—Vietnamese-English Letter C
Volume Three: Việt-Anh từ D đến G—Vietnamese-English from D to G
Volume Four: Việt-Anh từ H đến K—Vietnamese-English from H to K
Volume Five: Việt-Anh từ L đến M—Vietnamese-English from L to M
Volume Six: Việt-Anh từ N đến P—Vietnamese-English from N to P
Volume Seven: Việt-Anh từ Q đến T—Vietnamese-English from Q to T
Volume Eight: Việt-Anh từ TH đến TO—Vietnamese-English from TH to TO
Volume Nine: Việt-Anh từ TR đến Y—Vietnamese-English from TR to Y
Volume Ten: Anh-Việt từ A đến I—English-Vietnamese from A to I
Volume Eleven: Anh-Việt từ J đến R—English-Vietnamese from J to R
Volume Twelve: Anh-Việt từ S đến Z—English-Vietnamese from S to Z

Những Đoá Hoa Vô Ưu Tập I – Thiện Phúc
Những Đoá Hoa Vô Ưu Tập II – Thiện Phúc
Những Đoá Hoa Vô Ưu Tập III – Thiện Phúc
Thiền Trong Đời Sống – Thiện Phúc
PHẬT PHÁP CĂN BẢN
BASIC BUDDHIST DOCTRINES

VIỆT-ANH VIETNAMESE-ENGLISH
(Download):Volume 1
(Download):Volume 2
(Download):Volume 3
(Download):Volume 4
(Download):Volume 5
(Download):Volume 6
(Download):Volume 7
(Download):Volume 8
ĐẠO PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG 
dao phat trong doi song tap x
dao phat trong doi song tap viii
dao phat trong doi song tap vii
dao phat trong doi song tap vi
dao phat trong doi song tap v
dao phat trong doi song tap ix
dao phat trong doi song tap iv
dao phat trong doi song tap iii
dao phat trong doi song tap II
dao phat trong doi song tap 1
ZEN IN LIFE
Thiên Trúc Tiểu Du Ký
Thiền Sư
Tâm Sự Với Tuổi Trẻ và Cha Mẹ
Sơ Lược Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
Nhớ Thầy
Một Thoáng Nam Kỳ Lục Tỉnh
Một Đời Mẹ Trao
Một Đời Mẹ Trao 1
HOA VÔ ƯU-TAP III
HOA VÔ ƯU-TAP II
HOA VÔ ƯU-TAP I
Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam
Đất Phương Nam Tập I
Đất Phương Nam Tập II
Đạo Phật An Lạc Tỉnh Thức

KHÓA HƯ LỤC

Khóa Hư Lục, Nguyễn Đăng Thục dịch và chú thích
Khóa Hư Lục, Thích Thanh Từ giảng giải
Khóa Hư Lục, Thích Thanh Kiểm
Đào Duy Anh và sách Khóa Hư Lục

DỊCH GIẢ DƯƠNG ĐÌNH HỶ
Bàng Uẩn Lục
Bồ Đề Đạt Ma
Các Nữ Thiền Nhân Trong lịch Sử Thiền Trung Hoa
Công Án của Tịnh Không
Cửa Không Cửa
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Lục
Động Sơn Lục
Hoàng Long Ngữ Lục
Kinh Kim Cang (HT. Thích Huệ Hưng)
Lâm Tế Lục
Mã Tổ Đạo Nhất
Một Trăm Bài Thơ Đường
Những Bài Tụng của Trần Thái Tông
Những Phương Thức Biểu Hiện Đặc Thù của Thiền
Những Đoá Hoa Thiền 1
Những Đoá Hoa Thiến 2
Những Đoá Hoa Thiền 3
Pháp Nhẫn Ngữ Lục
Phật Học Lược Giải
Phương Hội Ngữ Lục
Quy Sơn Ngữ Lục
Sơn Cư Bách Vịnh
Triều Châu Ngữ Lục
Vài Mẩu Chuyện Đạo
Vân Môn Lục
Vô Niệm Viên Thông

.

TẠP CHÍ TƯ TƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH
NĂM 1967
Thư Mục Tạp Chí Tư Tưởng 
Tạp chí Tư Tưởng – Số 1 năm 1967
Tạp chí Tư Tưởng – Số 2 & 3 năm 1967
Tạp chí Tư Tưởng – Số 4 & 5 năm 1967
NĂM 1969
Tạp chí Tư Tưởng – số 1 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng – số 2 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng – Số 3 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng – số 4 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng – số 5 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng – Số 6 năm 1969
NĂM 1970
Tạp chí Tư Tưởng – Số 1 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng – Số 2 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng – Số 3 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng – Số 4 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng – Số 5 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng – Số 6 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng – Số 7 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng – Số 8 năm 1970
NĂM 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 1 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 2 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 3 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 4 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 5 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 6 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 7 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 8 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 9 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số 10 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng – Số Đặc Biệt năm 1971

NĂM 1972
Tạp chí Tư Tưởng – Số 1 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng – Số 2 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng – Số 3 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng – Số 4 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng – Số 5 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng – Số 6 và 7 năm 1972
NĂM 1973
Tạp chí Tư Tưởng – Số 1 năm 1973
Tạp chí Tư Tưởng – Số 2 năm 1973
Tạp chí Tư Tưởng – Số 4 năm 1973
Tạp chí Tư Tưởng – Số 5 và 6 năm 1973(Đức Phật và Con Người)
Tạp chí Tư Tưởng – Số 7 năm 1973
Tạp chí Tư Tưởng – Số 8 và 9 năm 1973(Phan Bội Châu)
NĂM 1974
Tạp chí Tư Tưởng – Số Đặc biệt năm 1974
Tạp chí Tư Tưởng – Số 2 năm 1974
Tạp chí Tư Tưởng – Số 10 năm 1974
NĂM 1975
Tạp chí Tư Tưởng – Số 48 năm 1975 (Đại Học Tư)
Tạp chí Tư Tưởng – Số 49 năm 1975

Giữ Thơm Quê Mẹ Tạp San Văn Nghệ | Lá Bối Xuất Bản Số 1 (tháng 7 năm 1965) đến số 12 (tháng 6 năm 1966)

01 02 03 04 05 06 07 & 8 09 10 11 12

 


Bài Thuyết Pháp Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Tại Ladakh – Việt Dịch: Hiếu Thiện
Bài Ca Cho Dagmema Tâm Bảo Đàn
Bước Tới Thảnh Thơi – Thích Nhất Hạnh
Các Bài Hoc Phật – Phúc Trung
Cánh Cửa Mãn Nguyện – Lama Thubten Zopa Rinpoche
Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề Buddhadasa Bhikkhu (Hoang Phong Chuyển Ngữ) Pdf
Đời Sống Thảnh Thơi – Chân Pháp Đăng
Em Hồn Nhiên Truyện Ngắn Cho Thiếu Nhi – Chân Pháp Đăng & Chân Pháp Nhật
Hạnh Phúc Tuổi Già Thích Nhật Từ
Kinh Pháp Cú Bắc Truyền – Quyển Hạ – Việt Dịch: Thích Nguyên Hùng
Kinh Viên Dung Thuần Khiết
Món Qùa Nào Cho Con – Chân Pháp Đăng
Nghệ Thuật Sống – Chân Pháp Đăng
Nếu Trở Thành Tu Sĩ – Giác Minh Luật
Phật Giáo Và Thời Đại Thích Nhật Từ Pdf
Quan Âm Thị Kính – Truyện Thơ Của Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tinh Hoa Trí Tuệ Ứng Dụng Tâm Kinh Trong Cuộc Sống Thích Nhật Từ
Tình Yêu Trong Sáng Tâm Tình Với Bạn Trẻ Chân Pháp Đăng
Thì Thầm Tiếng Đá – Chân Pháp Đăng
Tình Yêu Bất Diệt – Chân Pháp Đăng
Tôn Gỉa Ưu Ba Li – Truyện Thơ Của Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tỉnh Thức Trong Công Việc – Michael Carroll – Chuyển Ngữ Diệu Liên Lý Thu Linh…
Lối Về Sen Nở – Thích Phước Sơn
Tôn Gỉa La Hầu La – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ – Tulku Thondup – Việt Dịch: Ht. Thích Như Điển & Tt. Thích Nguyên Tạng
Lửa Trong Cái Trí: Đối Thoại Cùng J. Krishnamurti – Lời Dịch: Ông Không (Pdf)
Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật – Lê Kim Kha Dịch
Về Một Bức Tranh Của Phật Thích Ca (Nguyễn Tường Bách)
Giáo Huấn Của Đức Phật Fabrice Midal (Hoang Phong Chuyển Ngữ)
Ghi Chép Tại Nhà Bếp 1001 Bữa Trưa Cùng J. Krishnamurti – Tác Giả: Michael Krohnen Lời Dịch: Ông Không
Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận (Pdf)
Dạo Bước Vườn Thiền Đỗ Đình Đồng Góp Nhặt
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tsongkhapa Tập 1 (Bồ-Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Thượng)
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tsongkhapa Tập 2 (Bồ-Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Trung)
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tsongkhapa Tập 3 (Bồ-Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Hạ)
Tử Thư Tây Tạng Pdf Nguyên Phong Dịch

Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi

101 Câu Chuyện Thiền – Trần Trúc Lâm dịch
33 Vị Tổ Ấn Hoa – HT Thích Thanh Từ dịch
A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] – Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
A-hàm: Mưa phápchuyển hóa phiền não, tập [1] [2] – Thích Nữ Giới Hương
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên – Như Hòa dịch
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao – Như Hòa dịch, [Quyển 1] [Quyển 2] [Quyển 3] [Quyển 4]
Ánh sáng chân tâm – Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức – Đức Đạt Lai Lạt Ma
Ba Trụ Thiền – Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
Bậc Thang Giác Ngộ – Thích Pháp Chánh dịch
Bàng Uẩn Ngữ Lục – Dương Đình Hỷ dịch
Bát Chánh Đạo – Con Đường Đến Hạnh Phúc – Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
Bát Đại Nhân Giác giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Bát Nhã Đăng Thích Luận – Quảng Minh dịch
Bát Nhã giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Bát Nhã trực giải – HT Thích Thanh Từ
Bát thức qui củ tụng – Quảng Minh dịch
Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] – Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] – Nguyên Tánh dịch
Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận – Thích Tịnh Nghiêm dịch
Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp – Thích Minh Thiền
Bồ Đề Tư Lương Luận – Việt dịch: HT Thích Như Điển
Bồ Tát và Tánh Không – Thích Nữ Giới Hương
Bốn Kinh Của Phật Tổ – Thích Huyền Vi
Bổn Sự Kinh – Việt dịch HT Thích Như Điển
Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch
Bích Nham Lục – Chân Nguyên dịch
Bích Nham Lục – Thích Thanh Từ dịch
Bước tới thảnh thơi – HT Thích Nhất Hạnh
Các bài học Phật – Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu – Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
Các tông phái đạo Phật – Đoàn Trung Còn
Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] – Khải Thiên
Cánh cửa mãn nguyện – Nguyễn Văn Điểu dịch
Cảnh giới Đức Mạn Thù – Dalai Lama, Hồng Như dịch
Căn Bản Hành Thiền – Bình Anson biên dịch
Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
Chánh Ngoa Tập – Sa Môn Châu Hoằng, Như Hòa dịch
Chánh Niệm – Lương Thanh Bình dịch
Chánh Pháp Nhãn Tạng – Đạo Nguyên Hy Huyền – Đỗ Đình Đồng dịch
Chân Ngôn Tông Nhật Bản – HT Thích Như Điển dịch
Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ – HT Thích Như Điển và TT Thích Nguyên Tạng dịch
Chết đi về đâu – Thích Nhật Từ
Chết và Tái Sinh – Thích Nguyên Tạng soạn dịch
Chết vào thân trung ấm và tái sinh – Diệu HạnhChân Giác dịch
Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Như Hòa dịch
Chú giải về P’howa – Phép chuyển di tâm thức – Nguyên Giác dịch
Chư Kinh Tập Yếu – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Chuyện Phật Đời Xưa – Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Chứng Đạo Ca – Huyền Giác
Chứng Đạo Ca – Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
Có Và Không – Thích Như Điển
Con đường chuyển hóa – Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống – Thích Nhật Từ
Con đường dẫn đến Phật quả – Ringu Tulku, Thanh Liên dịch
Con đường đến tự do vô thượng – Dalai Lama, Liên Hoa dịch
Con Gái Đức Phật – Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Cốt lõi của cội Bồ-đề – Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo – Phổ Nguyệt
Cội Thiền – Thích Nhật Quang
Cuộc đời Thánh Tăng Ananda – Nguyễn Điền soạn dịch
Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] – Thích Đồng Bổn chủ biên
Di Lặc Bồ Tát Pháp Kinh – Huyền Thanh dịch
Du già diệm khẩu – Thí thực khoa nghi – HT Thích Huyền Tôn dịch
Duy Ma Cật sở thuyết – Thích Tuệ Sỹ dịch
Duy Ma Cật Sở Thuyết trực chỉ đề cương – HT Thích Từ Thông
Duy Thức Học – Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học Yếu Luận – HT Thích Từ Thông dịch
Duy Thức Tam Thập Tụng – HT Thích Thuyền Ấn dịch
Duy Thức Tam Thập Tung – Lê Hồng Sơn
Dược Sư Kinh Sám – Thích Trí Quang dịch
Đạo lý nhà Phật – Đoàn Trung Còn
Đại Chánh Tân Tu Kinh số 0158 – 0185 – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) – Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng] [Trung] [Hạ]
Đại Thừa Khởi Tín Luận – Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận – HT Thích Như Điển dịch
Đại thừa tập Bồ Tát học luận – HT Thích Như Điển dịch
Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận – Thích Quảng Độ dịch
Đại Trí Độ Luận [1] [2] [3] [4] [5] – HT Thích Thiện Siêu dịch
Đạo Bụt Nguyên Chất (Kinh Nghĩa Túc) – HT Thích Nhất Hạnh dịch
Để trở thành người Phật tử tại gia – Thích Đức Thắng
Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1639] – HT Thích Như Điển dịch
Đề Cương Kinh Pháp Hoa – Tác giảThiền sư Minh Chánh, HT Thích Nhật Quang dịch
Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải – Thích Nữ Trí Hải dịch
Đi vào cửa Pháp: Tuyển tập Giáo huấn của các Đạo sư Tây Tạng – Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên
Địa Tạng Mật Nghĩa – Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Địa Tạng Bổn Nguyện Giảng Ký [Quyển Thượng] [Quyển Hạ]- Hòa Thượng Tịnh Không
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma – Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch

Đố vui Phật pháp – Diệu Kim
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn – HT Thích Thanh Từ dịch
Đông phương huyền bí – Nguyễn Hữu Kiệt
Động Sơn Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
Đối Chiếu Hai Bản Kinh A Di Đà – Quảng Minh
Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo – Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận – BS:Hồ Hữu Hưng dịch
Đức Phật Đã Dạy Những Gì – Nguyên tác: Walpola Rahula; Dịch giả: NS Thích Nữ Trí Hải
Đức Phật Và Phật Pháp – Narada Maha Thera, Phạm Kim Khánh dịch
Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm – Thiền Sư Ashin Tejaniya
Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú – Thích Tịnh Nghiêm dịch
Đường Vào Nội Tâm – NS Thích Nữ Trí Hải
Gậy Kim Cương Hét – Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giáo Án Kinh Pháp Cú – Thích Sán Nhiên soạn
Giáo Khoa Phật Học – Hạnh Cơ, Phương Luân – Tập [1] [2a] [2b][3]
Giáo Huấn Dakini – Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch
Giáo Trình Phật Học – Chan Khoon San – Lê Kim Kha biên dịch
Giải Mã Hệ Thống Pháp Nhân Duyên – Thánh Lý Cứu Khổ – TK Pani Giới Pháp

Giải Mã Kinh Niệm Xứ – Chặng Đường Giải Thoát Khổ Đau – TK Pani Giới Pháp
Giới Bản Tân Tu (Nam) – Làng Mai
Giới Bản Tân Tu (Nữ) – Làng Mai
Giới Đàn Tăng – HT Thích Thiện Hòa
Giới Đàn Tăng – Nghi thức thọ Ngũ giới – HT Thích Thiện Hòa
Giới Tướng – Thích Nhất Chân
Hành trình đi tới giác ngộ – Thanh Liên dịch
Hạnh phúc khắp quanh ta – Nguyên Minh
Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch
Hãy Đến Để Thấy – Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc – Ni sư Aya Khema
Hộ niệm: Hướng dẫn – Khai thị – Cư sĩ Diệu Âm
Hộ niệm: Khế lý – Khế cơ – Cư sĩ Diệu Âm
Học Phật Hành Nghi – Thích Minh Thông
Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Hương Quê Cực Lạc – HT Thích Thiền Tâm dịch
Hướng Dẫn Đọc Kinh Trung Bộ – Thích Nhật Từ
Huyền Trang – nhà chiêm bái và học giả – Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch
Huyền thoại Duy Ma Cật – Thích Tuệ Sỹ
Kho tàng các giáo huấn siêu việt – Liên Hoa dịch
Kho tàng gia trì – Nghi quỹ đức Phật – Giới Hiền dịch
Khóa Hư Lục giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Khuyên người niệm Phật – tập [1] [2] [3] [4] – Cư sĩ Diệu Âm
Khuyến phát bồ đề tâm văn – Thích Trí Quang dịch
Kiến Tánh Thành Phật giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Kim Cang giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Kim Cang Tông Thông – Thích Nhuận Châu dịch
Kinh 42 Chương – HT Thích Tâm Châu dịch
Kinh 42 Chương – Thích Vĩnh Hóa dịch {English}
Kinh A Di Đà – Thích Trí Tịnh dịch
Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] – Vạn Phật Thánh Thành
Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] – Nguyên Tánh
Kinh A Di Đà – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] – Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
Kinh A Hàm (Hán Tạng)
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] – HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] – Losang Dawa dịchTạp A Hàm, tập [1] [2] [3] – Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
Tăng Nhất A Hàm – Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
Tăng Nhất A Hàm – Việt dịch: HT Thích Thanh Từ, Hiệu chú: HT Thích Thiện Siêu
Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] – Tuệ Sỹ dịch
Trường A Hàm – Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] – Ngô Tằng Giao chuyển thơ
Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] – NS Thích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] – HT Thích Thiện Huệ giảng
Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Bát Nê Hoàn – HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương – HT Thích Từ Thông
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao – Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Bi Hoa – [Đại Chánh 0157] Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Bi Hoa – [Đại Chánh 0157] Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Bồ Tát Bổn Duyên [Đại Chánh 0153] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh [Đại Chánh 0155] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện – HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Bồ Tát Thiện Giới – Thích Thiện Thông dịch
Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục – Thích Nguyên Xuân dịch
Kinh Bốn Mươi Hai Chương – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Bốn Mươi Hai Chương – Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] – TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Chánh Pháp Sanghata – Hồng Như dịch
Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh [Đại Chánh 0191] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng – HT Tuyên Hóa
Kinh Công Đức Tin Phật – HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Di Giáo – Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
Kinh Di Giáo – Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Di Giáo – HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Di Lặc Hạ Sanh – NS Thích Nữ Như Phúc dịch
Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa [Đại Chánh 0262] – HT Tuyên Hóa dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán – HT Thích Chân Thường dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia – Huyền Thanh dịch
Kinh Duy Ma Cật – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Duy Ma Cật Chú giải – Việt dịch: Hồng Đạo
Kinh Duy Ma Cật giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương – HT Thích Từ Thông
Kinh Dược Sư – Âm Hán Việt
Kinh Dược Sư – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Dược Sư – HT Tuyên Hóa giảng
Kinh Dược Sư – Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] – Thích Trí Thiện dịch
Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] – Thích Nữ Liên Hương dịch
Kinh Đại Bi – Hạnh Cơ, Tịnh Kiên
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân – HT Thích Huyền Tôn dịch
Kinh Đại Bảo Tích – Tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục], Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] – Việtdịch: Thích Nguyên Hùng
Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] – Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT Thích Quảng Độ
Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] – TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] – TN Huệ Dung dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Đại Bi – HT Thích Như Điển dịch
Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] – Chùa Châu Lâm dịch
Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới – HT Thích Minh Lễ dịch
Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] – Nguyên Hồng dịch
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] – Nguyên hồng dịch
Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh – HT Thích Như Điển dịch
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân [Đại Chánh 0156] – Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ dịch
Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội – HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp – Nguyên Hiển
Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp – NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi [Đại Chánh 0158] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận – NS Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] – Thích Đạo Không dịch
Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già – Thích Nữ Trí Hải dịch
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Đế Thích Sở Vấn – HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Tịnh Trí dịch
Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Hiền Ngu [Đại Chánh 0202] – Thích Trung Quán dịch
Kinh Hoa Nghiêm – Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Thủ [Đại Chánh 0657] – HT Thích Bảo Lạc dịch
Kinh Kim Cang – Dịch giả: HT Thích Huệ Hưng
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – HT Thích Từ Thông dịch
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật – Thích Trí Quang dịch
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0235] – Thích Giác Quả dịch
Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa – Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Kim Cang Giảng Giải – Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] – Chùa Châu Lâm dịch
Kinh Kim Quang Minh – Trí Quang dịch
Kinh Lăng Già Tâm Ấn – HT Thích Thanh Từ dịch
Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông – Dịch giả: Thubten Osall Lama, Nhẫn Tế Thiền Sư
Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Lời Vàng – HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Lục Độ Tập [Đại Chánh 0152] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo – Cao Hữu Đính dịch
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm – Quảng Minh dịch
Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
Kinh Nhật Tụng – Tạng Thư Phật Học ấn hành
Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] – TN Diệu Thuần dịch
Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương – HT Thích Từ Thông
Kinh niệm Phật ba la mật – Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Pali – Nam truyền (Nikaya)Kinh Phạm Võng – HT Thích Trí Tịnh dịchKinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Trường Bộ – HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] – HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) – Indacanda, Brahmapalita dịch
Kinh Tương Ưng Bộ – HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] – Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Giới – Thích Thiện Hạnh
Kinh Pháp Bảo Đàn – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Pháp Cú – HT Thích Thiện Siêu dịch
Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] – Thích Phước Thái
Kinh Pháp Hoa giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Kinh Pháp Hoa giảng giải – Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] – HT Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Tán – Đại sư Khuy Cơ, HT Thích Chân Thường dịch
Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] – Nguyễn Hiển dịch
Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Chương – HT Thích Từ Thông giảng
Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] – Thích Đạo Không dịch
Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] – Thích Ngộ Tùng dịch
Kinh Phật Bổn Hành Tập [Đại Chánh 0190] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] – Nguyên Hông dịch
Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] – TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] – Thích Tuệ Quảng dịch
Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] – TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] – TN Diệu Thuần dịch
Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] – Chùa Châu Lâm dịch
Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] – TN Huyền Chi dịch
Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] – TN Liên Hương dịch
Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] – Thích Ngộ Tùng dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] – Thích Quang Chánh dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] – TN Liên Hương dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] – Nguyên Hồng dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] – TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] – Thích Trí Thiện dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] – TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] – TN Diệu Thuần dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] – TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn – NS Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] – TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] – TN Liên Hương dịch
Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] – Thanh Hương dịch
Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] – Minh Tấn dịch
Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] – TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] – TN Hương Trí dịch
Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] – Minh Tấn dịch
Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] – TN Huyền Chi dịch
Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] – TN Chơn Tịnh
Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] – Vân Pháp dịch
Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] – Thích Từ Chiếu dịch
Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – NS Thích Nữ Như Phúc dịch
Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] – Thích Quang Chánh dịch
Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] – TN Diệu Thuần dịch
Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] – Thích Phước Nghiêm dịch
Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] – Thích Ngộ Tùng dịch
Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] – Nguyên Hồng dịch
Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] – TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] – TN Huệ Dung dịch
Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] – TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] – TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] – TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] – TN Huệ Dung dịch
Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] – TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] – TN Diệu Thuần dịch
Kinh Phổ Môn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm [Đại Chánh 0187] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả [Đại Chánh 0189] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] – TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Sinh [Đại Chánh 0154] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch
Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] – Bùi Đức Huệ dịch
Kinh Tăng Ca La Sát Sở Tập [Đại Chánh 0194] – HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Thắng Man – HT Thích Thanh Từ dịch
Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] – TN Tuệ Quảng
Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Tụng [Đại Chánh 1692] – HT Thích Như Điển dịch
Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] – TN Tuệ Quảng dịch
Kinh Thập Thiện Giảng Giải – HT Thích Thanh Từ
Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] – Bùi Đức Huề dịch
Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] – Từ Niệm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Thích Từ Thông
Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] – Chùa Châu Lâm dịch
Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] – Nguyên Hồng dịch
Kinh Trung Bổn Khởi [Đại Chánh 0196] – HT Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni – Thích Thiện Thông dịch
Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] – TN Chơn Tịnh dịch
Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] – Thích Chúc Hiền dịch
Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] – Trần Văn Nghĩa dịch
Kinh Tỳ kheo Na Tiên – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] – TN Huệ Dung dịch
Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] – TN Hạnh Giải
Kinh Ưu Bà Tắc Giới – Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] – Minh Tấn dịch
Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] – Thích Quang Chánh dịch
Kinh Viên Giác giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Kinh Viên Giác Lược Thích – HT Thích Trung Quán dịch
Kinh Vô Lượng Thọ – Tâm Tịnh dịch
Kinh Vô Lượng Nghĩa [Đại Chánh 0276] – Thích Mật Thể dịch
Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] – TN Chơn Tịnh
Lâm Tế Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
Lamrim Đại Luận Toát Yếu – Đức Đalai Lama thuyết giảng – HồngNhư chuyển Việt ngữ
Lịch Sử Tư Tưởng và Triết Học Tánh Không – TT Thích Tâm Thiện
Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc – Nguyễn Nam Trân dịch
Lịch sử truyền thừa thiền phái Chúc Thánh – Thích Như Tịnh
Liên Hoa Sanh – Trần Tuấn Mẫn
Liên Trì Cảnh Sách – Thích Quảng Ánh dịch
Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì – Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
Lời Tựa Về Luận Duyên Sinh [Đại Chánh 1652-1653] – HT Thích Như Điển dịch
Lời Vàng Của Thầy Tôi – Patrul Rinpoche
Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Minh Chánh dịch
Luận Đại Trượng Phu – HT Thích Trí Quang dịch
Luận Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1640] – HT Thích Như Điển dịch
Luận Khởi Tín Đại Thừa – Dịch giả: Tỳ kheo Thích Giác Quả
Luận Phật Thừa Tông Yếu – HT Thích Nhật Quang
Luận Phật Thừa Tông Yếu – Thích Thiện Hạnh dịch
Luận Rõ Ràng Về Chỗ Biết [Đại Chánh 1645] – HT Thích Như Điển dịch
Luận Tối Thượng Thừa – HT Thích Thanh Từ dịch
Luận Về Con Đường Giải Thoát – HT Thích Như Điển dịch
Luận Về Bốn Chân Lý [Đại Chánh 1647] – HT Thích Như Điển dịch
Luận Giải Về Trung Luận – Tánh Khởi và Duyên Khởi – Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Luật Đại Phẩm [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
Luật học Tinh yếu – Thích Phước Sơn
Luật Sa Di – Sa Di Ni (Bước Tới Thảnh Thơi) – Thích Nhất Hạnh
Luật Tập Yếu [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
Luật Tiểu Phẩm [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] – Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
Luật Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký – Thích Tâm Hạnh dịch
Luật Trùng Trị Tỳ Ni – [Phần Đầu] [Tiểu Sử] – Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9] – Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] – Thích Đổng Minh dịch
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán – Thích Đức Trí
Lục Tổ Đại Sư – Nguyễn Minh Tiến
Lược Giải Kinh A Di Đà – Thích Minh Điền
Lược Giải Kinh Pháp Hoa – HT Thích Trí Quảng
Lược sử Phật giáo – Nguyễn Minh Tiến dịch
Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] – Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải – Thích Linh Quang
Mi Tiên Vấn Đáp – Dịch giả: HT Thích Giới Nghiêm
Milarepa Con Người Siêu Việt – Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
Milarepa Đại Thánh Sư Tây Tạng – Việt dịch: Viên Thông
Mông Sơn Thí Thực giảng yếu – Thích Phước Thái
Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi – HT Bích Liên
Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] – Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa – Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
Một trăm câu hỏi Phật pháp – Thích Phước Thái
Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Nguyễn Minh Tiến biên soạn
Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu – Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
Mười bốn điều Phật dạy – Thích Nhật Từ
Mười Bốn Giới Tiếp Hiện – HT Thích Nhất Hạnh
Mười Giới Sa Di, Sa Di Ni – HT Thích Nhất Hạnh
Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] – Thích Nữ Giới Hương
Nghệ thuật xướng ngôn – Học Viện PGVN TP.HCM
Nghi thức tụng giới Bồ tát – Thích Trí Tịnh dịch
Nghi Thức Cầu An – Kinh Dược Sư – Thích Nhật Từ biên dịch
Nghi Thức Cầu An – Kinh Phổ Môn – Thích Nhật Từ biên dịch
Nghi Thức Cúng Ngọ – Thích Nhật Từ soạn
Nghi Thức Công Phu Chiều – Thích Nhật Từ soạn
Nghi Thức Công Phu Khuya – Thích Nhật Từ soạn
Nghi Thức Lễ Thành Hôn – Thích Nhật Từ soạn
Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát – Thích Trí Tịnh dịch
Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ – HT Thích Nhất Hạnh
Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ – HT Thích Nhất Hạnh
Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày – Sa Môn Thích Thiện Thanh
Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia – Thích Đổng Minh soạn
Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận – Hán dịch: Âu Dương Hãn Tồn; Việt dịch: Thích Quảng Độ
Người Chết Đi Về Đâu – Nguyên Châu dịch
Nguồn Thiền giảng giải – HT Thích Thanh Từ dịch
Nhân quả đồng thời – Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhập Hạnh Bồ Tát – Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
Nhật Liên Tông Nhật Bản – Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch
Nhất Mộng Mạn Ngôn – Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản – HT Thích Như Điển dịch
Những Điều Phật Đã Dạy – H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
Những Lời Phật Dạy – Bình Anson dịch
Những nét văn hóa đạo Phật – Thích Phụng Sơn
Những Truyện Tích Triết Lý – Đoàn Trung Còn
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư – Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh – Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Thành Phật – TT. Thích Phước Nhơn
Niệm Phật Vô Tướng – Nguyên tác: Tiêu Bình Thật cư sĩ, Hạnh Cơ dịch
Niết bàn – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình – Tỳ Kheo Pani Giới Pháp
Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Nguyễn Minh Tiến biên soạn
Pali Căn Bản – Thích Giác Hạnh chuyển dịch
Phạm võng Bồ tát giới – Thích Trí Quang dịch
Phạm võng Bồ tát giới bổn – Thích Trí Quang dịch
Phân Tích Đạo [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni – Tỳ kheo Indacanda
Pháp Bảo Đàn giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Pháp Bảo của sự giải thoát – Nguyên tác: Jé Gampopa – Việt dịch: Thanh Liên

Pháp Hoa Đề Cương – HT Thích Thanh Từ
Pháp Hoa Huyền Nghĩa – Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Pháp Kệ Hô Chung – Thích Nhật Từ biên soạn
Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân – Thích Hằng Đạt dịch
Pháp Nhẫn Ngữ Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
Pháp tu sơ khởi – Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch
Pháp tu Tây Tạng – Hồng Như dịch
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận – HT Thích Như Điển dịch
Phát Bồ Đề Tâm Luận – Quảng Minh dịch
Phát tâm Bồ Đề – Hồng Như dịch
Phát tâm Bồ Đề – Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha – Tiểu Nhỏ
Phật Giáo Căn Bản – Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
Phật Giáo Cố Sự Đại Toàn – Diệu Hạnh Giao Trinh dịch
Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ – Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
Phật Giáo nhập môn – Fabrice Midal – Hoang Phong chuyển ngữ
Phật Giáo vấn đáp – Thích Trí Chơn dịch
Phật Giáo Và Cuộc Sống – HT Ấn Thuận – Thích Hạnh Bình Việt dịch
Phật Học cấp I (Buddhist Studies – Stage 1) – Nguyêntác : Jing Yin Ken Hudson- Ngườidịch: Hoàng Phước Đại
Phật Học Phổ Thông – HT Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Yếu – HT Thích Thiền Tâm – Tập [1][2][3]
Phật Học Tinh Hoa – HT Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Hoa – Nguyễn Duy Cần
Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa – HT Thích Thanh Từ dịch
Phật Nói Kinh A Na Luật Bát Niệm – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh A Nậu Phát – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Anh Võ – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Bát Quan Trai – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa – HT Thích Như Điển dịch
Phật Nói Kinh Bổn Tương Ỷ Trí – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm và Yểm Ly – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Cù Đàm Di Ký Quả – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Đại Sanh Nghĩa – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Đại Tam Ma Nhã – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh “Đâu Điều” – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ – Thích Nữ Trí Hải dịch
Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới – HT Thích Như Điển dịch
Phật Sử và Hành Trạng – Nhiều Tác Giả
Phật lý căn bản – Thích Đức Thắng
Phật pháp căn bản – Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản – Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] – Thiện Phúc
Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử – Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
Phật pháp cho trẻ em – Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson – Biên soạn và chuyển ngữTâm Minh Ngô Tằng Giao
Phật Quang Đại Từ Điển – HT Thích Quảng Độ soạn dịch
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang – NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp – NS Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương – NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
Phật Thuyết Học Kinh Cho Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc – HT Thích Chánh Lạc dịch
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh [Đại Chánh 0365] – Huyền Thanh dịch
Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh – HT Thích Như Điển dịch
Phương Hội Ngữ Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát – Tịch Thiên (Santideva) – Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên
Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản – Thuần Bạch dịch
Quy Nguyên Trực Chỉ – Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch
Quy sơn Cảnh sách – Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
Quy Sơn Cảnh Sách nghĩa – HT Thích Nhất Hạnh dịch
Quyển sách cho nhân loại – Buddhadasa Bhikkhu – Hoang Phong dịch
Rơi Tro Trên Thân Phật – Thiền sư Sùng Sơn
Sáu phái triết học Ấn Độ – Thích Mãn Giác
Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] – Thích PhướcSơn và Lý Việt Dũng Việt dịch
Sen nở trời phương ngoại – HT Thích Nhất Hạnh
Sống Và Chết – HT Thích Như Điển
Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư – Thích Hành Trụ dịch
Sơn Cư Bách Vịnh – Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch
Sử liệu về đảo Lanka – Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật – Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới – Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch
Sức mạnh lòng từ – Thích Nguyên Tạng dịch
Sự tích Đức Phật Thích Ca – Minh Thiện, Diệu Xuân
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn (Anh-Việt-Hoa) – Nhiều Tác Giả
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh – HT Thích Tịnh Nghiêm dịch
Tam Bảo văn chương – Đoàn Trung Còn
Tám điều giác ngộ – Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống – Thích Nhật Từ
Tam Tạng Pháp Số – Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – HT Thích Trí Thủ dịch
Tạng Ngữ Hiện Đại – Tập 1 – Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
Tạng thư sống chết – Sogyal Rinpoche; Việt dịch: Ni sư Trí Hải
Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử – Trần Uyên Thi dịch
Tập Chư Pháp Tối Thượng Nghĩa Luận (2 tập) [Đại Chánh 1638] – HT Thích Như Điển dịch
Tào Động Tông Nhật Bản – HT Thích Như Điển dịch
Tây phương yếu quyết – Thích Thanh Hùng dịch
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng – Thiền Sư Đời Lý giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Tham Thiền Yếu Chỉ – HT Thích Thanh Từ dịch
Thành duy thức luận – Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải
Thánh Đăng Lục giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] – Nhiều Tác Giả
Thắng Man giảng luận – Thích Tuệ Sỹ
Thập Mục Ngưu Đồ luận giải – HT Thích Thanh Từ
Thập Nhị Môn Luận – HT Thích Thanh Từ
Thập Nhị Môn Luận – Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
Thế Giới Cực Lạc – Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà – Thích Nhật Từ
Thế Giới Nhất Hoa – Thiền sư Sùng Sơn
Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh – Huyền Thanh dịch
Thiền – Minh Thiền biên soạn
Thiền Căn Bản – Việt dịch: HT Thích Thanh Từ
Thiện căn, phước đức và nhân duyên – Cư sĩ Diệu Âm
Thiền là gì – Thích Thông Huệ
Thiền là gì – Thích Giác Nguyên
Thiền Lâm Tế Nhật Bản – HT Thích Như Điển dịch
Thiền Môn Khẩu Quyết – HT Thích Thanh Từ
Thiền Quan Sách Tấn – HT Thích Thanh Từ dịch
Thiền quán – Tiếng chuông vượt thời gian – Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch
Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối XX – HT Thích Thanh Từ
Thiền Trong Đời Sống 1 – Thiện Phúc
Thiền Trúc Lâm – Đinh Quang Mỹ
Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc – Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo
Thiền Sư Ni – HT Thích Thanh Từ dịch
Thiền Sư Thần Hội – HT Thích Thanh Từ
Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3] – HT Thích Thanh Từ dịch
Thiền Sư Việt Nam – Thích Thanh Từ
Thiền Uyển Tập Anh – Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp môn Vô niệm – Thích Nhuận Châu dịch
Thiếu Thất Lục Môn – Nguyễn Minh Tiến dịch
Thiếu Thất Lục Môn giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Thích Bồ Đề Tâm Luận – Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch
Tích Truyện Pháp Cú – HT Thích Nhật Quang
Tiểu sử chư vị Cao Tăng – Tàn Mộng Tử
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận – Hán dịch: Âu Dương Hãn Tồn; Việt dịch: Thích Quảng Độ
Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ – Thích Mãn Giác
Tiếng sáo thép – Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch
Tìm Hiểu Kinh Trung Bộ, Tập 1, 2, 3 – HT Thích Chơn Thiện
Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận – Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận – Thích Nhuận Thịnh
Tín tâm minh – Tăng Xán
Tín Tâm Minh giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Tính Chất Trí Tuệ và Nhân Bản Của Đạo Phật – HT Thích Phước Sơn
Tịnh Độ vấn đáp – Thích Giác Nhàn sưu tập
Tịnh Độ Thập Nghi Luận – Trí Giả Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm dịch
Tịnh hóa hàng ngày – Lama Zopa Rinpoche – Việt dịch: Phúc Minh – nhómThuận Duyên
Tinh hoa triết học Phật giáo – Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh – Dalai Lama, Hồng Như dịch
Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng – Nhất Hạnh
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp – Thích Minh Tuệ
Tịnh Độ Tông Nhật Bản – HT Thích Như Điển dịch
Tìm Hiểu Trung Luận, Nhận Thức Luận Phật Giáo và Không Tánh Trung Quán Luận – Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Tọa Thiền Dụng Tâm Ký – HT Thích Thanh Từ
Toát Yếu Kinh Trung Bộ – Thích Nữ Trí Hải
Tóm Tắt Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu
Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn – Nguyễn Minh Tiến
Tổng quát về Giới luật – Thích Nhất Chân
Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama – Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
Trên Con Đường Thiền Tông – HT Thích Thanh Từ
Triết Học về Tánh Không – Thích Tuệ Sỹ
Triều Châu Ngữ Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
Trình tự tu Thiền – Hồng Như dịch
Trọn Một Đời Tôi – HT Thích Thanh Từ
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi – Quảng Minh dịch
Trung Luận – Đỗ Đình Đồng dịch
Trung Quán Luận – Thích Tịnh Nghiêm dịch
Trung Quán Luận – TT Thích Nguyên Chơn dịch
Truyện Cổ Phật Giáo – HT Thích Minh Chiếu sưu tập
Truyện Lục tổ Huệ Năng – Thích Pháp Chánh dịch
Trường A Hàm – Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
Truyện Phật Thích Ca – Đoàn Trung Còn
Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm – Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
Truyền Thuyết Vua Asoka – Nguyệt Thiên dịch
Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông – HT Thích Như Điển biên soạn
Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy – Thích Chơn Trí
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám – Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] – Lê Mạnh Thát chủ biên
Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt – Minh Thông
Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh – Minh Thông
Tư tưởng Tịnh Độ Tông – HT Thích Như Điển
Tứ diệu đế – Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như – Nguyên tác: Định Hy; Thích Đức Trí dịch
Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải – HT Thích Thanh Từ
Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục dịch giải – Lý Việt Dũng
Từng Giọt Nắng Hồng – Tịnh Minh
Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật – Nhiều tác giả
Ưu Bà Tác Giới Kinh – Thích Tịnh Nghiêm dịch
Vạn Thiện Đồng Qui Tập – Thiền Sư Diên Thọ
Vân Môn Lục – Dịch giả: Dương Đình Hỷ
Văn minh nhà Phật – Đoàn Trung Còn
Vi Diệu Pháp Toát Yếu – Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch
Viên Ngọc Như Ý – Liên Hoa dịch
Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) – D.T. Suzuki – Thuần Bạch biên dịch
Xá Lợi Của Đức Phật – Thích Nữ Giới Hương
Yết ma yếu chỉ – Thích Trí Thủ

(CÒN BỔ SUNG THÊM)

Đức Phật và Phật Pháp
The Buddha and His Teachings

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here