Trang chủ Ban Biên tập

Ban Biên tập

Chịu trách nhiệm chung:
Hòa thượng Thích Hải Ấn (tudamhue@gmail.com)
Hòa thượng Thích Quang Nhuận (quangnhuanhue@gmail.com)

Chịu trách nhiệm nội dung:
Hòa thượng Thích Quán Chơn (quanchon.hue@gmail.com)

-TT.Thích Kiên Tuệ

-Thích Không Nhiên

-Thích Pháp Quang

Thư ký: 

Thích Không Nhiên

– Thích Pháp Quang (phapquang08@gmail.com)

Biên Tập:

–  Thích Pháp Quang
– Thích Ngộ Tùng (thichngotung@gmail.com)
– Thích Thiện Chánh (thienchanh_tm@yahoo.com)
– Thích Pháp Trí (phaptritudam@gmail.com, dha_wisdom@yahoo.com)

– Thích Pháp Hạnh (tranphong150488@gmail.com)
– Lê Quang Thái (quangthaihue@gmail.com)
– Cao Huy Hóa (caohuyhoa@gmail.com

Tin tức – Bài vở:

– Thích Ngộ Tùng
– Thích Thiện Chánh

– Thích Pháp Quang
– Thích Pháp Trí

– Thích Pháp Hạnh

– Thích Nữ Tuệ Ngọc (vientuengoc@yahoo.com)

Vi tính -Tập hợp tư liệu:
– Thích Nữ Tuệ Châu (tuechau1202@yahoo.com)
– Thích Nữ Tuệ Ngọc (vientuengoc@yahoo.com)
– Thích Nữ Tuệ Minh (chautueminh@yahoo.com.vn)

Quản trị website-Thích Pháp Quang